ആരെങ്കിലും നുള്ളി നോവിച്ചാല് അതിന്റെ വേതന ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകു  പക്ഷെ  സ്നേഹിച്ചു നോവിച്ചാല് അതിന്റെ വേതന ഒരു ജന്മം മുഴുവന് ഉണ്ടാകും.

kodali family

shortly&adult=adult&cat=internet&big=&cl=redwhiteblue">
widgets

widget

widget